ПРЕДБРАЧЕН ДОГОВОР Днес, .....................2007 г. в гр. София ул. (ж.к.) ......................................, № (бл.) .............................., се сключи настоящият предбрачен договор между : ........................................................, живущ в гр. София, ул. (ж.к.) ............................................................ .............., № (бл.) .............................., притежаващ личен паспорт серия .........., № ........................................, издаден на .................... г. от ........................... РУ на МВР - .................., ЕГН ............................, наричан в договора за краткост СЪПРУГ от една страна и ...................................................... ......................., живуща в гр. София, ул. (ж.к.) ............................................................ ............, № (бл.) ................................, притежаваща личен паспорт серия ..........., № ....................................., издаден на ................... г. от .......................... РУ на МВР - ................., ЕГН ..............................., наричана в договора за краткост СЪПРУГА от друга страна. ПРЕАМБЮЛ Като взеха предвид изконните добродетели на българския народ, неговото непреодолимо желание да създаде и скрепи в доброволен съюз най-малката клетка на гражданското общество - Семейството и като не забравиха решаващата роля на управляващата класа за подпомагане и насърчаване на извънбрачните връзки вследствие бурния социално-икономически растеж през последните години, отчасти на основание чл. 9 от ЗЗД - относно свободата на договаряне, както и отчасти на разпоредбите на Семейния кодекс - относно “някои съображения” за гражданския брак, страните по настоящият предбрачен договор се споразумяха за следното : І. ПРЕДМЕТ НА ПРЕДБРАЧНИЯ ДОГОВОР 1.1. СЪПРУГАТА дарява СЪПРУГЪТ с най-ценното което има, а именно своята лична свобода и женственост, като дава съгласието си да встъпи с него в законен граждански брак (едно бъдещо-несигурно събитие) доколкото това не противоречи на клаузите на настоящия предбрачен договор и са изпълнени особените му изисквания. 1.2. СЪПРУГЪТ с радост приема направената саможертва от СЪПРУГАТА по т. 1.1. и и предоставя безвъзмездно за безсрочно ползване, по предназначение или не, по начин и средства каквито тя намери за добре, заедно или поотделно всичко което има, а то включва много! ІІ. СРОК НА ПРЕДБРАЧНИЯ ДОГОВОР 2. Настоящият договор се сключва до настъпването на летален изход на една от страните , или при желание на СЪПРУГАТА, като на всяка от страните се забранява да ускорява настъпването на летален изход на другата страна. ІІІ. СЕМЕЙНА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ 3.1. Страните по настоящия предбрачен договор ясно съзнавайки неизбежността и необходимостта от семейни имуществени вноски с голямо нежелание и нетърпимост към особените изисквания на действащото законодателство и обичаи се съгласяват за постигане целите на брачния съюз да обединят в едно нерушимо цяло своето лично имущество по видове и характеристики, съгласно Приложение № 1 - Опис на недвижимите имоти и движими вещи привнесени от съпрузите при учредяването на предбрачен съюз, неразделна част от настоящия договор. 3.2. Така създадената (при спазване условията на т. 3.1. и особените изисквания на този договор) семейна общност представлява бездялова съсобственост от имуществени права и неимуществени задължения на страните, съществуваща по време на брачния съюз, а в определени случаи описани по-долу и след неговото безвъзмездно унищожаване в полза на една от страните. ІV. ПРАВА НА СЪПРУГА 4.1. СЪПРУГЪТ има нужда от своята любима СЪПРУГА, а не от права ( т.е. няма никакви). V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪПРУГА СЪПРУГЪТ се задължава стриктно да спазва повелителните норми на по- долу описаните точки който по отношение на него следва да се считат за императивни. 5.1. Да обожава своята СЪПРУГА и да удовлетворява незабавно и безприкословно всички нейни желания и капризи, продиктувани от стремежа й към съвършенство в това число и тези с нестандартно съдържание на петитума, които се приема, че са израз на неизчерпаемата й любознателност, тъй присъща за младежкия й свободолюбив дух. 5. 2. Да прави секс само и единствено с нея и то когато тя желае, но не по –малко от 9 пъти седмично. 5.3. Да прощава на СЪПРУГАТА всичките й недостатъци (които естествено тя няма). 5.4. Да купува на СЪПРУГАТА шоколадчета и други вкусни неща. 5.5. Да й дава заплатата си и всички пари които получава без да лъже отностно количеството им, като я оставя да разпределя семейния бюджет както намери за добре. 5.6. Да ходи със СЪПУГАТА на кино, кафе, ресторант и други увеселителни заведения поне 3 пъти седмично, като през останалото време и предоставя възможност тя да се развлича сама. 5.7. Да купува на СЪПУГАТА различни скъпи подаръци (с цена над 1000 евро) и да се радва от сърце, защото и тя се радва. 5.8. Никога да не напомня, натяква или намеква по какъвто и да е повод факта, че й е купувал скъпи подаръци. 5.9.Да не капризничи. 5.9. Да не говори гадости, да не лъже и мами. 6. Да отговаря честно на поставените му от СЪПУГАТА въпроси. 6.1. Да уведомява СЪПРУГАТА за всяко свое намерение и действие като предварително изисква нейното съгласие и мнение по въпроса и задължително се съобразява с него. 6.2. Да не иска невъзможни неща. 6.3. Въобще нищо да не иска. 6.4. Да не обръща внимание на лица от противоположния пол. 6.5. Да не обръща и внимание на лица от същия пол с цел задоволяване на сексуални нужди ( тук следва да се причислят както и животни, надуваеми кукли и т.н. предвидени с цел удовлетворяване на сексуален нагон). 6.6. Да подарява редовно цветя на СЪПРУГАТА. 6.7. Да й позволява да се повози на неговата кола (естествено тя ще управлява), но да не иска да се вози на нейната. 6.8. Да не нанася вреда на живота и здравето на СЪПРУГАТА т.е. да не извьршва физическо насилие спрямо нея, освен ако не е сьс сексуален подтекст и не е одобрено и от двете страни . 6.9. Да води целесъобразен начин на живот по време на брачния съюз, което включва диети и тренировки във специализирани фитнес клубове поне 2 пъти седмично с цел подобряване на тялото и външния вид. 7. Да не оплешевява. 7.1. Да потдържа постоянно теглото си като се грижи то да варира в рамките на 3 до 5 кг. 7.2. Да се къпе ежедневно използвайки сапуни, лосони и други измиващи средства, да използва, дезодоранти, парфюми и други подобни. 7.3. Да се бръсне поне на всеки 2 дни. 7.4. Да води домакинството с грижата на добър стопанин, което включва освен обикновените битови дейности (готвене, чистене, пазаруване, изпиране, гладене и др.) и следните неизчерпателно изброени дребни текущи поправки по семейното огнище : - ежегодно пребоядисване на семейното жилище (латекс - три ръце) - ежегодно пренареждане, циклене и лакиране на паркет - текущи пробивно - взривни работи (работа с HILTI; архитектурни подобрения, след получаване на писмено разрешение от СЪПРУГАТА и др.) - подръжка на ВиК и електро инсталация - други 7.5. Да приеме със смирена благодарност и доколкото е възможно без явно изразяване на неудовлетвореност в своя патримониум всички опити на СЪПРУГАТА (колкото и редки да са те) за приготвяне на семейната храна без да прави коментари и сравнения с готвене от страна на чужди жени и особено с ястия приготвяни от майка му, като в случай, че целта й се окаже непостижима или явно ненужна да не мрънка и натяква. 7.6. Напълно са забранени запой по кръчми с приятели, както й придружени с присъщите за такива мероприятия неконтролируеми прояви. 7.7. Освен горепосочените задължения СЪПРУГЪТ системно се осведомява за формираните нови желания и предложения за подобряване на съвместното съжителство направени от СЪПРУГАТА, които след писменото им представяне от нея се считат за неразделна част от този договор. VI. ПРАВА НА СЪПРУГАТА 8. СЪПРУГАТА има неограничени права. VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪПРУГАТА СЪПРУГАТА се задължава: 9.1. Да се отнася благосклонно към СЪПРУГА. 9.2. Да не обраща внимание на недостатъците му (които той има много). 9.3. Да прави секс, когато не е разстроена, уморена , няма главоболие И НЕ И СЕ СПИ. 9.4. С радостна усмивка да приема подаръци, цветя, шоколадчета и да ходи на кино. 9.5. В присъствие на СЪПУГА да не обръща внимание на лица от противоположния пол. 9.6. Да не иска невъзможни неща (ако има такива). 9.7. Когато управлява автомобила, принадлежащ на СЪПРУГА, да се старае да не причинява сериозна вреда на автомобила или на неговото здраве. 9.8. Да отговаря на телефонните позвънявания. 9.9. Весело да се смее над всички (даже идиотските) шеги на СЪПУГА (естествено ако шегите не засягат личността на СЪПРУГАТА). 10. Да бъде търпелива (в границите на разумното). VІІI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 11.1. При неизпълнение на задълженията си по настоящия предбрачен договор СЪПРУГАТА понася изключително неблагоприятните последици свързани с наказанието “Забележка”, което може да бъде наложено от СЪПРУГЪТ само след пълно доказване от негова страна на безупречно изпълнение на собствените му задължения. 11.2. При неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията си, включително и проявена неуместна злоядост в решителния миг, СЪПРУГЪТ по желание на СЪПРУГАТА се съпровожда до входната врата и остава в компанията на кварталните песове без право на помилване, с което договора се счита за прекратен, като всички придобити вещи по време на брака, както и придобитите от СЪПРУГА вещи преди сключване на настоящия брак (движими и недвижими) остават собственост на СЪПРУГАТА. IX. ОБЩИ УСЛОВИЯ 12. Всички спорове по изпълнението на настоящия предбрачен договор се решават в полза на СЪПРУГАТА. Настоящият предбрачен договор заедно с Приложение № 1 към него се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от момента на парафирането му от страните. СЪПРУГ : ..................................... СЪПРУГА : ................................... Приложение №1 към Предбрачен договор от .....................2007 г. О П И С (кратък и неизчерпателен) на недвижимите имоти и движими вещи внесени от страните при учредяване на брачния съюз Вноски на СЪПРУГАТА : І. Недвижими имоти : няма ІІ. Движими вещи : 1. Одеяло 2. Чифт бельо 3. Четка за зъби (без паста) Вноски на СЪПРУГА : І. Недвижими имоти : 1. Апартамент в гр. София - ................. кв.м. (но не по-малко от 120 кв.м.) 2. Вила около гр. София - ...................... кв.м. (но не по-малко от 250 кв.м.) 3. Къща на село (може и в чужбина) - ...................... кв.м. 4. Къща в курортен град на българското черноморие ..................кв.м. (не по малко от 180кв.м. в които не е включен двора със басейн). ІІ. Движими вещи : 1. Лек автомобил „Мерцедес” (модел до 1 година ). 2. Цветен телевизор тип „плазма” 3. Автоматична пералня 4. Други: (вкл. всичко необходимо за задоволяване на потребностите й)
чЕТЕТЕ ВАЖНО Е
Влез в системата за добавяне на коментар
donatela_versa4e
Донателка
Жена, 36г.
Регистрирана преди 13 години

Размяна на линкове