Любов
Съществ ува ли тя изобщо ?

7 потребители
Живота в България
Живееш за да работиш , за да плащаш сметки. ивееш за да плащаш заемче взето от някоя банка.Ж вееш за да създаде ш семейст во и свой дом.Аз така мисля, а вие как ??

3 потребители
Политиката в България
Интерес ни и смешни новини за любимит е ни българс ки политиц и

8 потребители
Barack Obama sucks


2 потребители


Размяна на линкове